meetup.flexjobs.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Flexjobs Consulting v.o.s., se sídlem Jansova 641, 198 00 Praha 9 – Hostavice IČ: 09278222 DIČ: CZ09278222 (dále jen „Správce“), je provozovatelem internetové stránky a správcem osobních údajů, která je dostupná na internetové stránce https://meetup.flexjobs.cz (dále jen „Webová stránka“) zaměřená na konzultační a tréninkové činnosti pro firmy a jednotlivce.

1.Flexjobs Consulting v.o.s. je správcem osobních údajů fyzických osob přicházejících z Webové stránky a tyto údaje zpracovává v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle nařízení č. 2016/676 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

2. Zpracovávané osobní údaje:

a) Registrační údaje – osobní údaje nutné k registraci do Webové stránky – zejména pak emailová adresa, jméno, příjmení, telefon apod.         (dále jen “Osobní údaje”).

b) Údaje z analýzy webových stránek a cookies – informace získané pomocí automatizovaných nástrojů za účelem vylepšování funkcionality Webové stránky, přidané hodnoty pro Uživatele a pro marketingové účely.

3. Osobní údaje jsou používány výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, jak je popsáno v tomto dokumentu.

4. Osobní údaje zajímají především nás, Flexjobs Consulting, v.o.s. Chceme poskytovat, co nejlepší službu jak jednotlivcům, tak firmám. Dodržování mlčenlivosti v oblasti osobních dat je pro nás standardem. 

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány.

6. Kontaktní údaje (emailová adresa) používáme též za účelem šíření obchodních sdělení týkající se našich služeb, případně podobných služeb našich partnerů. Každý má právo kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo zasláním zprávy na adresu tymflexjobs@flexjobs.cz.

7. Společnost Flexjobs Consulting, v.o.s. má přijata veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.  Máme aplikovány bezpečnostní mechanismy zajišťující ochranu dat. Flexjobs Consulting, v.o.s. zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně a nepředává osobní údaje do zahraničí.

8. Ke zpracování osobních údajů používáme služby externích dodavatelů. Ty však s daty dál nemanipulují a nemohou je bez souhlasu dál šířit ani je využívat pro jakékoli jiné účely. Všichni tito dodavatelé poskytují dostatečné záruky, že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy. Jedná se o tyto subjekty:

Google LLC (Google Analytics, on-line marketing),

Facebook Ireland Ltd. (on-line marketing),

Seznam.cz, a.s. (on-line marketing),

Microsoft Česká republika

9. Flexjobs Consulting, v.o.s. garantuje při zpracování práva přiznaná subjektům údajů dle platné legislativy, zejména pak: 

  • právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • právo vznést námitku proti zpracování
  • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo vznést stížnost k dozorovému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů bylo provedeno způsobem porušujícím platné předpisy.

10. Uživatel může kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním emailu na emailovou adresu uvedenou na Webové stránce (tymflexjobs@flexjobs.cz). Osobní údaje jsou odstraněny neprodleně po doručení odvolání souhlasu na Webové stránce. 

11. Cookies: Pro efektivní analýzu Webové stránky a mapování potřeb jejich uživatelů používáme cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk zařízení Uživatele a slouží nikoli k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Webové stránce. Nastavení cookies můžete sami ovlivnit a podle potřeby jej kdykoliv změnit ve svém prohlížeči. Změna cookies může mít dopad na fungování a zobrazování Webové stránky.

12. Společnost Flexjobs Consulting, v.o.s. je oprávněna tento dokument měnit nebo doplňovat; změny pak nabývají účinnosti zveřejněním na Webové stránce. 

 

Tento dokument nabývá platnosti 9. června 2021.